Jeh Jeh Rocket

Game Sonic Rush
Released November 15, 2005
Artist Hideki Naganuma

Lyrics

Hanita! Hanita! Hanita! Hanita! Jeh Jeh!
Jeh jety! Jeh jety!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety everybody, hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety everybody, hu jeh jety
Hu jeh jety, Bahdia!
Hu jeh jety, Bahdia!
Hu jeh jety, Bahdia!
Hu jeh jety, Bahdia!
Hu jeh jety! Jeh jety! Jeh jety! Jeh jety!
Hu jeh jety, Jeh jety! everybody, hu jeh jety
Bahdia!
Bahdia!
Bahdia!
Hanita!
Hanita!
Hanita!
Hanita!
Jeh Jeh!
Jeh jeh je hu jeh jety
Jeh jeh je hu jeh jety
Jeh jeh je hu jeh jety everybody, hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety ah!
Jeh jeh je hu jeh jety everybody, hu jeh jety
Bahdia!
Bahdia!
Bahdia!
Bahdia!