Ska Cha Cha

Game Sonic Rush
Released November 15, 2005
Artist Hideki Naganuma

Lyrics

Da diddy diddy, Da di da di, Cha cha!
Da diddy diddy diddy, Da di da di, Cha Cha!
Da diddy diddy, Da di da di, Cha Cha! (Go! Go! Go! Go! Go! Go!)
Da diddy diddy diddy (Go! Go! Go! Go!)
Di di di! Cha cha cha!

Cha, cha!
Cha, cha!
Cha, cha!
Cha cha cha!
Cha, cha!
Cha, cha!
ComeinmisterDJ!

Go go!
Go go!
Go go!
Cha cha cha!
Go go!
Go go!
Da diddy da diddy da diddy did::
Startdamachine!

Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha, cha cha, cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!
ComeinmisterDJ!

Da diddy diddy, Da di da di, Cha cha!
Da diddy diddy diddy, Da di da di, Cha Cha!
Da diddy diddy, Da di da di, Cha Cha! (Go! Go! Go! Go! Go! Go!)
Da diddy diddy diddy (Go! Go! Go! Go!)
Di di di! Cha cha cha!

Cha, cha!
Cha, cha!
Cha, cha!
Cha cha cha!
Cha, cha!
Cha, cha!
Cha, cha!
Cha cha cha!

Da diddy diddy diddy, Da di da di, Cha Cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha!
Da diddy diddy diddy, Da di da di, Cha Cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha, cha cha, cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Cha cha cha!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!
Startdamachine!