With go V-Train

Track ListSonic Shuffle
ReleasedNovember 14, 2000
ArtistHidenobu Otsuki, Ryo Fukuda, Takeo Suzuki, Yoshitaka Hirota, Kazumi Mitome

Play Count: 384